Giới thiệu

Văn phòng là đơn vị chức năng giúp Ban lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành các công tác: phát triển nguồn nhân lực; tài chính kế toán; văn thư lưu trữ; dự án đầu tư tăng cường năng lực các phòng đo lường, xây dựng cơ bản, quản trị hành chính và công nghệ thông tin.

- Liên hệ bộ phận Tổ chức - Cán bộ: Phòng 210

- Liên hệ bộ phận Kế toán: Phòng 211

- Liên hệ bộ phận Quản trị: Phòng 407

- Liên hệ bộ phận Văn thư: Phòng 209

Nhà D; Số 8 - Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Email: vanphong@vmi.gov.vn

Điện thoại: 024 3836 1126    |    Fax: 024 3756 4260

Chức năng, nhiệm vụ

- Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành;

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ đúng  quy định của  quy phạm pháp luật của Nhà nước;

- Đầu mối  trực tiếp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ:

+ Phát triển và quản lý nguồn nhân lực ( bao gồm tuyển dụng, thuyên chuyển điều động cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; đào tạo, lao động tiền lương, khen thưởng - kỷ luật,  chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức);

+ Tài chính kế toán (bao gồm: thực hiện kiểm soát chứng từ thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, dịch vụ KHKT; quản lý tài sản);

+ Văn thư lưu trữ (bao gồm: ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền Viện ký; quản lý công văn đi, công văn đến, lưu trữ các văn bản);

+ Đầu tư phát triển (bao gồm: các dự án tăng cường năng lực các phòng đo lường; xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn xây dựng nhỏ);

+ Quản trị hành chính đảm bảo cơ sở vật chất cho toàn bộ hoạt động của Viện (bao gồm: điện, nước, xe ô tô, môi trường làm việc, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ viên chức, công tác đảm bảo PCCC, trật tự an ninh trong khu vực Viện quản lý);

Nhân sự

Văn phòng bao gồm viên chức và người lao động là thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân các ngành kinh tế, kỹ thuật;

Phó chánh Văn phòng, Kế toán trưởng: Bà Thạch Cẩm Anh;
Email: anhtc@vmi.gov.vn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ