Giới thiệu

Văn phòng đại diện phía Nam là đơn vị đại diện của Viện Đo lường Việt Nam giúp lãnh đạo Viện phát triển, tăng cường và mở rộng các hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam tại các tỉnh phía Nam;

Địa chỉ liên hệ: 

   Số 92C6 - Khu dân cư SAVIMEX, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6262 3123

Chức năng, nhiệm vụ

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh Viện Đo lường Việt Nam cùng các hoạt động nghiên cứu hoa học, quản lý đo lường và các dịch vụ KHKT đo lường khác tại khu vực phía Nam;

- Đầu mối tiếp nhận, khai thác, tổ chức và thực hiện các công việc kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm các chuẩn, phương tiện đo; đấu thầu, cung cấp trang thiết bị, vật tư;

- Đầu mối tổ chức tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ KHKT đo lường và các dịch vụ đo lường liên quan tại các tỉnh phía Nam;

- Xây dựng, phát triển và quản lý nguồn lực của Viện đo lường Việt Nam tại khu vực phía Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ