Theo QĐ số 2355/QĐ-TĐC ngày 14/12/2020 và QĐ 1136/QĐ-TĐC ngày 11/07/2022 sửa đổi của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành điều lệ và hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam

1- Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đo lường trong cả nước, xây dựng trình Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam dài hạn, ngắn hạn, hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi phê duyệt. 

2- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; đề xuất, chủ trì xây dựng và phát triển các văn bản kỹ thuật về đo lường.

3- Nghiên cứu phát triển, bảo quản, duy trì và dẫn xuất chuẩn đo lường quốc gia (do Viện quản lý) nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng đắn và tin cậy của phép đo, duy trì hệ thống đơn vị đo lường pháp định thống nhất trên phạm vi cả nước.

4- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo lường, về chuẩn đo lường, về phương pháp đo và nghiệp vụ về đo lường; chế tạo, sản xuất, sửa chữa và cung cấp chuẩn đo lường, chất chuẩn, phương tiện đo, hệ thống đo.

5- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh chuẩn và phương tiện đo; thực hiện các phép đo, thử nghiệm mẫu phương tiện đo, thử nghiệm hoặc so sánh và xác nhận giá trị, thuộc tính của chất chuẩn, thực hiện so sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo.

6- Thực hiện đo, phân tích, thử nghiệm, giám định kỹ thuật hệ thống đo, phương tiện đo, hàng hóa, phương tiện vận chuyển xăng, dầu, khí và môi trường theo quy định.

7- Thực hiện tư vấn, thẩm định kỹ thuật về môi trường theo quy định.

8- Thực hiện thẩm định, thẩm tra, đánh giá, giám sát kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

9- Biên soạn các chương trình, giáo trình, tài liệu về đo lường, đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chuẩn và phương tiện đo, chứng nhận chuẩn đo lường và nghiệp vụ KHKT khác về đo lường; đào tạo và tham gia đào tạo đại học, sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực đo lường; liên kết, hợp tác với các Viện nghiên cứu, các trường Đại học trong và ngoài nước về đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với chuyên ngành về lĩnh vực đo lường theo quy định của pháp luật và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về kế hoạch tổ chức hợp tác.

10- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về đo lường.

11- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo thẩm quyền trong lĩnh vực đo lường; tham gia các tổ chức đo lường khu vực, quốc tế theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

12- Cấp GCN kiểm định, hiệu chuẩn, kết quả đo, kết quả thử nghiệm, kết quả giám định kỹ thuật, kết quả đào tạo, xác định giá trị thuộc tính của chất chuẩn đo lường theo quy định;

13- Đầu mối giúp Tổng cục trưởng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, triển khai thực hiện đổi mới, phát triển hoạt động đo lường, tăng cường năng lực hạ tầng đo lường quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

14- Tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng kinh tế về cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, giám định kỹ thuật trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

15- Cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ; tư vấn, thẩm định, thẩm tra, giám sát kỹ thuật dự án trong các lĩnh vực liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Khoa học và Công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nươc theo quy định của pháp luật.

16- Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ; tư vấn, thẩm định, thẩm tra, giám sát kỹ thuật dự án trong các lĩnh vực liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Khoa học và Công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

17- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ