Trong khuôn khổ chuơng trình tham gia thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo luờng (Mutual Recognition Arrangement - MRA) được Giám đốc Trung tâm đo lường Việt Nam (nay là Viện truởng Viện Đo lường Việt Nam) ký ngày 16/9/2004 tại hội nghị toàn thể Cân - Đo Quốc tế (General Conference on Weights and Measures - CGPM).

Khả năng đo và hiệu chuẩn (Calibration and Measurement Capabilities - CMCs) đã được các tổ chức đo lường Quốc tế như: The Asia Pacific Metrology Programme - APMP, The european association of national metrology institutes - EURAMET, Sistema interamericano de metrologia - SIM, Intra-Africa Metrology System - AFRIMET,.. xem xét, đánh giá và công nhận. Điều này góp phần nâng cao vị thế của ngành đo lường Việt Nam trong quá trình hội nhập với đo lường thế giới. Đồng thời đảm bảo được sự công nhận lẫn nhau về đo lường, góp phần tích cực vào sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước nhà.

Các CMCs này đã được công bố trên cơ sở dữ liệu của  Viện cân đo Quốc tế, tại phụ lục C

 1. Danh mục CMCs thuộc linh vực đo lường Độ dài
Chi tiết: http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=1&CountSelected=VN&type=L
 2. Danh mục CMCs thuộc linh vực đo lường Khối lượng
Chi tiết: http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=VN&service=M/Mass.1
 3. Danh mục CMCs thuộc linh vực đo lường Áp suất
Chi tiết: http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=VN&service=M/Pres.3
 4. Danh mục CMCs thuộc linh vực đo lường Dung tích
Chi tiết: http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=VN&service=M/FF.9
 5. Danh mục CMCs thuộc linh vực đo lường Thời gian - Tần số
Chi tiết: http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=VN&type=TF
 6. Danh mục CMCs thuộc linh vực đo lường Nhiệt
Chi tiết: http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=VN&branch=T/T

 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ