CÁC CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH & SO SÁNH LIÊN PHÒNG (SSLP)

TT

Tên chương trình Mã số Loại Chủ trì Tên PTN tham gia Thời gian Kết quả

1

So sánh liên phòng V02.SS.01 SSLP VMI Khối lượng 2020 Đã xong

2

Measurand Force: 500 kN, 1000 kN APMP.F-K3.a Key comparison NIM-China Lực - Độ cứng VMI đo 2017 Dự thảo A

3

Measurand Force: 50 kN, 100 kN APMP.F-K2.1 Key comparison KRISS Lực - Độ cứng VMI đo 2019 Dự thảo B

4

Hiệu chuẩn áp kế hiện số phạm vi đo đo áp suất tuyệt đối từ 10 kPa đến 100 kPa. APMP.M.P-K7.3 Key comparison APMP Áp suất 2016 - 2017 Dự thảo B

5

APMP Key Comparison of Air Speed APMP.M.FF-K3 2020 APMP.M.FF-K3 Key comparison CMS, Chinese Taipei Dung tích - Lưu lượng 2021 VMI báo cáo

6

The ongoing KC in time CCTF-K001.UTC Key comparison VMI Thời gian - Tần số Từ tháng 1/2008 (liên tục, không dừng) Circular-T (Hàng tháng)

7

So sánh điểm đông đặc của nhôm (AL FP) APMP.T-K4.2 Key comparison VMI Nhiệt độ 2017 - 2019 Đang tiến hành đo

8

Inter-comparison of sound level meters MEDEA project Inter-comparison NMIJ, Japan Âm thanh và Rung động 2020 - 2022 Đang chờ kết quả từ Pilot

9

TCAUV key comparison APMP.AUV.V-K5 APMP Key Comparison NIM, China Âm thanh và Rung động 2021 - 2023 VMI đến 09/2022 tiến hành đo

10

So sánh liên phòng TDC-DT.SS1 SSLP VMI Dung tích - Lưu lượng 2022 Đang thực hiện

11

So sánh liên phòng TDC-D.SS1 SSLP VMI Điện 2022 Đang thực hiện

12

So sánh liên phòng TDC-AS.SS1 SSLP VMI Áp suất 2022 Đang thực hiện

13

Supplementary comparison on digital multimeter P1-APMP.EM-S8 Supplementary comparison NPLI Điện 2013 Dự thảo B

 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ