Tư vấn các dự án đầu tư phát triển về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Tư vấn xây dựng các phòng kiểm định/ hiệu chuẩn các phương tiện đo; các phòng thử nghiệm, thí nghiệm

Tư vẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế:

     ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng các yêu cầu

     ISO/IEC 17025: 2005 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

     ISO 14001:2004 Hệ thống quản lý môi trường-Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

     ISO 15189: 2007 - Yêu cầu cụ thể về năng lực và chất lượng Phòng thí nghiệm y tế

Các tiêu chuẩn khác...

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ