Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 1136/QĐ-TĐC ngày 11 tháng 07 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam.

Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam quyết định:

- Công bố công khai số liệu việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023 (theo file đính kèm)

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải file đính kèm:

 

(Nguồn tin: VP)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ