- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 1136/QĐ-TĐC ngày 11 tháng 07 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam;

- Căn cứ quyết định số 594/QĐ-TĐC ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam quyết định:

- Công bố công khai số liệu việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (theo file đính kèm)

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Tải file đính kèm:

 

(Nguồn tin: VP)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ