Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa chấp thuận Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 24/11/2023, thông qua "Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030". Bước quan trọng này không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách mà còn đặt ra mục tiêu phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hiện đại, xứng đáng với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Kế hoạch này không chỉ là sự đầu tư vào ngành đo lường mà còn là bước tiến lớn trong việc thúc đẩy sự đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Tính đến nay, hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã trải qua quá trình phát triển và hoàn thiện, với mục tiêu chính là đồng bộ, hiện đại hóa, và đáp ứng yêu cầu quốc tế. Cơ sở pháp luật liên quan đã trải qua các giai đoạn quan trọng, bắt đầu từ Pháp lệnh Đo lường năm 1999 và tiếp theo là kế hoạch phát triển chuẩn đo lường giai đoạn 2004-2010, Luật Đo lường năm 2011, và quy hoạch đến năm 2020. Năm 2018, sự thay đổi lớn được thực hiện thông qua Luật số 35/2018/QH14, nhấn mạnh sự linh hoạt và thích ứng với tình hình phát triển của ngành đo lường.

 

Trong quá trình phát triển, nổi bật là việc xây dựng và phê duyệt 29/45 chuẩn đo lường quốc gia theo Quy hoạch đến năm 2020, bao gồm 7 đại lượng cơ bản và 22 đại lượng dẫn xuất. Điều này đã tạo nên một cơ sở hạ tầng vững chắc cho đo lường tại Việt Nam, giúp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và chính xác trong đo lường, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia về Góc phẳng

Các chuẩn đo lường quốc gia không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước mà còn tạo tiền đề quan trọng để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Việc thực hiện 31 phép hiệu chuẩn quốc tế từ 2018 đến nay của Viện Đo lường Việt Nam là minh chứng rõ ràng về năng lực và uy tín trong lĩnh vực đo lường quốc tế.

Đã có những đổi mới đáng kể, đặc biệt là khi Quốc hội khóa 14 thực hiện sửa đổi, bổ sung thông qua Luật số 35/2018/QH14, chuyển từ "quy hoạch phát triển chuẩn quốc gia" sang "kế hoạch phát triển chuẩn quốc gia," thể hiện sự linh hoạt và thích ứng với tình hình phát triển ngành đo lường. Việc xây dựng và phê duyệt 29/45 chuẩn đo lường quốc gia theo Quy hoạch đến năm 2020 đã làm nổi bật sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực này, đặt nền móng vững chắc cho việc đo lường chính xác và hiện đại.

Nhìn chung, các chuẩn đo lường quốc gia đã đóng vai trò quan trọng như là chuẩn "gốc" của quốc gia, đảm bảo tính thống nhất và chính xác của các phép đo. Điều này không chỉ góp phần quan trọng vào cơ sở kỹ thuật hạ tầng, mà còn giúp nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và thuận lợi trong hội nhập quốc tế.

Với việc ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đặt ra những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn 2024 - 2025, mục tiêu là duy trì, bảo quản và sử dụng 48 chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt theo Quy hoạch đến năm 2020, đồng thời đầu tư phát triển mới và bổ sung thêm 08 chuẩn đo lường. Giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cùng với việc nâng cấp và mở rộng phạm vi đo, đồng thời đầu tư phát triển mới và bổ sung thêm 36 chuẩn đo lường.

Kế hoạch này còn đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tập trung, ưu tiên nguồn lực cho việc triển khai và phát triển chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt. Đào tạo cán bộ chất lượng, duy trì, bảo quản và sử dụng hiệu quả chuẩn đo lường quốc gia cũng là một trọng điểm. Hợp tác quốc tế được coi là một phần quan trọng để nâng cao trình độ và chất lượng của ngành đo lường Việt Nam.

Nhìn chung, việc phê duyệt Kế hoạch này đánh dấu một bước quan trọng trong việc đảm bảo năng lực đo lường của Việt Nam, thúc đẩy sự hiện đại hóa và đồng bộ hóa hệ thống chuẩn đo lường quốc gia. Sự kết hợp linh hoạt giữa việc sử dụng nguồn lực hiện có và đổi mới trong đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược là chìa khóa để đảm bảo cơ sở kỹ thuật hạ tầng cho sự phát triển toàn diện của đất nước.

 

Nguồn: Đoàn TN Viện Đo lường Việt Nam

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ